Кыргыз тили
Русский язык
Ўзбек тили
English

Изланаётган абонентнинг турган ерини аниқлашнинг қанчалик тўғрилиги шаҳар ичида 200 метрдан 700 метргача, қишлоқда – 250 метрдан 3 километрга довур, трассаларда (аҳоли яшамаган жойларда) – 1 километрдан 25 километрга довур кўрсатилган.